สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการการดำเนินการ พร้อมด้วย นางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ และนางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นตัวแทนของสหกรณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ ห้อง Diamond Hall ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี