โครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด หลักสูตร “การทำยาดมสมุนไพรไม้หอม” วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการอบรมอาชีพเสริม ประจำปี 2566 หลักสูตร “การทำยาดมสมุนไพรไม้หอม” เพื่อให้สมาชิกสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมและนำไปต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มเติม และเพื่อให้สมาชิกได้ทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พิธีเปิดโดย รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมกับนางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ นางจินตนา มังคละกนก กรรมการ นางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.