พิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ ๔๓ ปี วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด (

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ ๔๓ ปี โดย รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๓ จุดธูปเทียน ที่โต๊ะบูชา มีผู้เข้าร่วมงานในพิธี ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๔๓ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด (อาคารอเนกประสงค์) ชั้น ๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ