งนามสัญญากับ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ลงนามสัญญากับ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการ เป็นผู้ลงนาม ดังนี้
1. รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ
2. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
3. นางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด