บรรยายพิเศษ เรื่อง “สิทธิประโยชน์จากสหกรณ์ เมื่อเกษียณ” ให้กับสมาชิกเกษียณ ในปี 2565 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมชััน 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีบรรยายพิเศษ เรื่อง “สิทธิประโยชน์จากสหกรณ์ เมื่อเกษียณ”
ให้กับสมาชิกเกษียณ ในปี 2565 โดย รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ
พร้อมกับนางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ
ณ ห้องประชุมชััน 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี