เข้ากราบขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ.

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้นำคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เข้ากราบขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์
ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. โดยมีคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเข้าร่วม ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ชาญ ถนัดงาน รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3. นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
4. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
5. นายชวลิต เข่งทอง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
6. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
7. รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา กรรมการ
8. นายกำพล พูลมี กรรมการ
9. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
10. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
11. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ
12. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ
13. นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการ
14. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
15. นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1

ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Read more

เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ของสมาชิก

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 18.00 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน
ผู้จัดการ มอบหมายให้รองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ คือ
1.นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1
2. นางวรรณี ปัญญายงค รองผู้จัดการ คนที่ 3 เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ ของสมาชิก นายเจริญ ราษฎร์ดุษฎี สมาชิกเกษียณ ถึงแก่กรรม

โดยมอบเงิน จำนวนเงิน 50,000 บาท ให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ 2 ราย คือ
1. นางเติม ราษฎร์ดุษฎี
2. นางสาวเบญจวรรณ ราษฎร์ดุษฎี

ณ วัดกลางบางซื่อ อ.เมือง จ.นนทบุรี

Read more

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด โดยมีคณะกรรมการเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ดังนี้
1. อาจารย์ประมาณ ชอนตะวัน ที่ปรึกษา
2. รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ประธานกรรมการ
3. คุณถวิลวงษ์ อิมะนันทน์ กรรมการและเลขานุการ
4. ดร.กิจจา เทพศิริ
5. คุณจักษ์พัฒนา อภัยจิตร กรรมการ
6. นางสาวถนอมจิตร์ วัฒนเรืองโกวิท ผู้จัดการ

และคณะกรรมการ ของสอ.จพ. เป็นผู้ต้อนรับ ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ชาญ ถนัดงาน รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3. นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
4. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิก
5. นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการเงินกู้และเลขานุการ
6. นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
7. นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ
8. นายสมเกษ จันทร์นาม กรรมการ
9. รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ
10. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ กรรมการ
11. นายถิระ เพชรกำบังภัย กรรมการ
และนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วย นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1,
นางสมส่วน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2 และนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการคนที่ 3 เป็นผู้ต้อนรับ
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

ต้อนรับผู้ตรวจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วย
นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3

ได้ต้อนรับผู้ตรวจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) คือ
นายเสอดทัศน์ พัฒนมณี เขตตรวจการที่ 7
เพื่อเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงาน สสอค.

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

1 5 6 7