โครงการเปิดโลกทัศน์และสัมมนาสมาชิกเกษียณ

เรื่อง “เตรียมสุขอย่างไร…หลังเกษียณ”

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม 215 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม –

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น (เกาะฮอกไกโด)