โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.ปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมพวงแสด

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม