ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสัก

การะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง