การถือหุ้นสหกรณ์

การถือหุ้น

       สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิก  ตามระเบียบว่าด้วย“การถือหุ้น”
ขั้นต่ำ ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินได้รายเดือนของตน
       สมาชิกสามารถซื้อหุ้นรายเดือนสูงสุด 30% ของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อเดือนและต้องมีเงินเดือนเหลือ 15 %

การเพิ่ม ลด งดส่งหุ้นรายเดือน

       สมาชิกต้องการเพิ่ม ลด งดส่งหุ้นรายเดือน ยื่นแบบฟอร์ม ณ สำนักงาน สอ.จพ  ยื่นภายในวันที่ 5 ของเดือน  หักชำระเดือนนั้น ยื่นหลังวันที่ 5 ของเดือน  หักชำระเดือนถัดไป (การเพิ่ม ลด งดส่งหุ้นรายเดือนอัตราที่กำหนด ไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ว่าด้วย “การถือหุ้น”  และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการกำหนด)
หมายเหตุ
       1. การเพิ่มหุ้นรายเดือน ต้องแนบสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
       2. การงดส่งหุ้นรายเดือน ต้องส่งค่าหุ้นติดต่อกันเป็นเวลา 84 งวด หรือเป็นสมาชิกครบ 7 ปี หรือมี ทุนเรือนหุ้น จำนวนเงิ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จึงจะงดส่งหุ้นรายเดือนได้และมีผลต่อระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วย “กองทุนสวัสดิการเงินสะสม”
สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือน ตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก  ดังต่อไปนี้

เงินได้รายเดือน (บาท)

 ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)

ไม่เกิน 7,000 บาท 40
เกินกว่า 7,000 –  9,000 บาท 50
เกินกว่า 9,000 – 12,000 บาท 60
เกินกว่า 12,000 – 15,000  บาท 80
เกินกว่า 15,000 – 18,000  บาท 100
เกินกว่า 18,000 – 21,000  บาท 110
เกินกว่า 21,000 – 24,000 บาท 130
เกินกว่า 24,000 -27,000  บาท 150
เกินกว่า 27,000 บาท 200
สมาชิกที่มีหนี้กับสหกรณ์ต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนแต่ไม่ต่ำกว่าอัตราส่วนของ เงินได้รายเดือนของตน

 

***ยกเว้น 
                            (1) สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
                            (2) สมาชิกเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
                            (3) สมาชิกที่ขอคงสมาชิกภาพ
                            ต้องชำระหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่ากว่า 10 หุ้น

วิธีการสมัครสมาชิก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 • เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือข้าราชการบำนาญ หรือเป็นลูกจ้างประจำของหน่วยงานพิเศษอื่นใดในสังกัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ โดยได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการดำเนินการ และสามารถหักเงินได้ ณ ที่จ่ายในหน่วยงานนั้นได้
 • เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 • มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
 • มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

วิธีการสมัคร

 • ขอแบบฟอร์มและยื่นใบสมัคร ณ สำนักงาน สอ.จพ
 • ด้านหลังแบบฟอร์มต้องมีลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชา
 • ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 5 ของเดือน จะได้รับเป็นสมาชิกของเดือนนั้น
 • ยื่นใบสมัครหลังวันที่ 5 ของเดือน จะได้รับเป็นสมาชิกเดือนถัดไป

เอกสารการรับสมัคร

 • สำนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สลิปเงินเดือน

การสมัครสมาชิก-สมทบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 • เป็นผู้ศรัทธาในระบบสหกรณ์และประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์
 • เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะ คู่สมรส หรือบิดา  มารดาของสมาชิก หรือเป็นนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะ และสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • เป็น นิติบุคลที่ให้การสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ซึ่งได้แก่  มหาวิทยาลัยและองค์กรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและไม่แสวงหากำไร
 • เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 • มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

วิธีการสมัคร

 • ขอแบบฟอร์มและยื่นใบสมัคร ณ สำนักงาน สอ.จพ
 • ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 5 ของเดือน จะได้รับเป็นสมาชิกของเดือนนั้น
 • ยื่นใบสมัครหลังวันที่ 5 ของเดือน จะได้รับเป็นสมาชิกเดือนถัดไป
 • ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบ ต้องให้สมาชิกรับรองอย่างน้อย 2 คน
 • ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับสมาชิก ให้สมาชิกซึ่งเกี่ยวข้องเป็นบิดา  มารดา คู่สมรส หรือบุตร เป็นผู้รับรอง

เอกสารการรับสมัคร

 • สำนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน