โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2565 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 9 – วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

โครงการสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2565
✅ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด จัดสัมมนาสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2565 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 9 – วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ณ นาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “เปิดโลกเทคโนโลยีกับสหกรณ์” สร้างความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่สหกรณ์กำลังนำมาปรับใช้เพื่อการให้บริการที่ดีแก่สมาชิก โดยมีคณะกรรมการ ชุดที่ 43 และสมาชิกเข้าร่วม จำนวน 36 คน และผู้ติดตาม 1 คน
🔺ในการสัมมนาครั้งนี้ ทำให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงานในภาพรวมของสหกรณ์ เพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณ์และสวัสดิการ ร่วมเสวนา เสนอแนะ และร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
😃 สหกรณ์ฯ ให้การดูแลสมาชิกตลอดการเดินทางตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งสมาชิกทุกท่านร่วมมือเป็นอย่างดี

ประจำปี 2565

ร้องเรียน

สมาชิกสหกรณ์สามารถร้องเรียน

โดยตรงถึงประธานกรรมการดำเนินการ ในรูปแบบ Google from สมาชิกคลิกลิงค์นี้เพื่อร้องเรียนได้เลยคะ

 PPN-SCC Notify form (google.com)

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคณะกรรมการ ผู้จัดการ พร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1 2 3 9