ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม และขอแสดงความเสียใจกับมารดา รศ.อุดม จีนประดับ ถึงแก่กรรม

เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

ณ วัดโกรกกราก ต.โกรกกราก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

พร้อมกับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่

ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น

กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

Read more

ประจำปี 2559

ประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2561

 

ได้เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ ผศ.ประมวญ คงสาคร

 

ได้มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

 

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์ เข้าเยี่ยมชมกิจการ และศึกษาดูงาน

 

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2561

 

การจับหมายเลข ผู้สมัครลงประธานกรรมการดำเนินการและผู้สมัครลงกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

 

เข้ากราบขอพร และอวยพรสวัสดีปี 2561 ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย

 

เข้ากราบขอพร และอวยพรสวัสดี ปี 2561 ท่านศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ.

 

ต้อนรับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

 

การเลือกตั้งล่วงหน้า ประจำปี 2561

 

การเลือกตั้งล่วงหน้า มจพ.วิทยาเขตระยอง ประจำปี 2561

 

การเลือกตั้งล่วงหน้า วิทยาเขตปราจีนบุรี ประจำปี 2561

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด

 

พิธีเปิดป้าย “สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน”

 

การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการและการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561

 

ต้อนรับบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561บรรยาย เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อคุณ

 

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ส่งมอบงานให้กับคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 และจัดการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง “นโยบายและแผนงานของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษานครพนม จำกัด

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด

 

โครงการพบปะผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

โครงการพบปะผู้บริหาร สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม

 

โครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง

 

โครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

โครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2561 คณะสถาปัตยกรรม และการออกแบบ

ประจำปี 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2560

 

โครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

 

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

 

สัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2560เรื่อง”นโยบายและแผนงานของ สอ.จพ. ปี 2560″

 

โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะบุตรสมาชิก ประจำปี 2560

 

โครงการยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน ประจำปี 2560

 

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการพบปะผู้บริหาร และบุคลากร มจพ.คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

โครงการพบปะผู้บริหารและบุคลากร มจพ.บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย – เยอร์มัน

 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างไร… ในยุคไทยแลนด์ 4.0

 

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ สอ.จพ. ฉบับที่ 5 (ปี 2561 – 2563)

 

โครงการพบปะผู้บริหารและบุคลากร มจพ.สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหามิ่งมงคล “อนุรักษ์งานศิลป์ ธำรงถิ่นแผ่นดินไทย”

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จำกัด

 

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

 

โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก มจพ.วิทยาเขต ปราจีนบุรี ประจำปี 2560

 

โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์หลังเกษียณอายุ ประจำปี 2560

 

โครงการกระซับมิตรสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 พระจอมเกล้า และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการสกลนคร จำกัด

 

ทำบุญครบรอบ 38 ปี

 

โครงการสัมมนาสมาชิกและสมาชิกผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2560

 

โครงการทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2560

 

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

 

พิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิดลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

 

โครงการสหกรณ์พบปะสมาชิก ประจำปี 2560 มจพ.วิทยาเขตระยอง

 

โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2560

 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ก้าวตามรอยพ่อ สานต่อที่พ่อทำ”

 

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

 

ต้อนรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2561

 

โครงการสัมมนาคณะกรรมการเนินการ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 /2560 เพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด

 

โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 /2560 เพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตรเกาะสมุย จำกัด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับ บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ต้อนรับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมงานทำบุญขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

งบการเงิน ประจำปี 2560

 

 

 

1 2 3 6