มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ของสมาชิก คือ นายสมพงษ์ ลางคุณเสน จำนวนเงิน 600,000 บาท โดยมีคณะกรรมการ เข้ามอบเงิน ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการ
3. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการคนที่ 3
เป็นผู้มอบเงิน ให้กับ นางสาวปภากร ลางคุณเสน มีความสัมพันธ์เป็นบุตรของสมาชิก
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

Read more

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 และติดตามผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 5 (ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2563)

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีโครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2561 และติดตามผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์
ฉบับที่ 5 (ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2563)

ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม

Read more

1 2 3 7