ขั้นตอน

 

หมายเหตุ : ห้ามพับบัตรเลือกตั้ง

 

1 2 3 5