ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สกลนคร จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สกลนคร จำกัด เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และลงนามสัญญาเงินกู้ แลกเปลี่ยนทัศนคติ ซึ่งกันและกัน

โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมต้อนรับ ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2
3. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
4. นางลัดดา มุกดาสนิท กรรมการและเหรัญญิง
5. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
6. นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการคนที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพะรนครเหนือ