ต้อนรับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ