สัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี บรรยายพิเศษ เรื่อง “Disruptive Technology (เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก)

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบหมายให้ รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1

เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี
บรรยายพิเศษ เรื่อง “Disruptive Technology (เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก) ผลกระทบและแนวทางปรับตัวของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์”

พิธีเปิดโดย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

วิทยากร โดย ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณ ห้องประชุมริชมอนด์ แกรนด์บอลลูม ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี