โครงการสัมมนาสมาชิก และสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีการจัดโครงการสัมมนาสมาชิก และสมาชิกเกษียณอายุ ประจำปี 2562
สัมมนาเรื่อง “สิ่งที่สมาชิกควรรู้เมื่อสหกรณ์ดำเนินการภายใต้กฎหมายใหม่”
พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40

วิทยากร
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
3. ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
4. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ

ช่วงเย็น ได้มีกิจกรรมสัมพันธ์ “สานสายใยน้องพี่ สอ.จพ.” และการประกวดมิสหรรษาฮาวาย

ณ เซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

และวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ได้นำคณะสมาชิกทัศนศีกษา
ณ พระพุทธฉาย เขาชีจรรย์ และวัดญาณสังวรารามวรวิหาร