เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษ

วงเงินกู้ 6,000,000 บาท

ลำดับ

ที่

ประเภท

อัตราดอกเบี้ย/ต่อปี

1

ทั่วไป

5.50

2

การเคหะ

5.25

3

ใช้ทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากของสหกรณ์

5.25