โครงการ “สานฝัน ปันน้ำใจ สอ.จพ. สร้างห้องน้ำเพื่อน้อง”

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้นำสมาชิก คณะกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ ของสหกรณ์ เข้าร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปี 2562
ภายใต้โครงการ “สานฝัน ปันน้ำใจ สอ.จพ. สร้างห้องน้ำเพื่อน้อง” และได้มอบสิ่งของ พร้อมจำนวนเงิน ดังนี้
1. เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
2. ผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 ชุด
3. สหกรณ์มอบเงินเป็นค่าอาหารกลางวัน
4. สหกรณ์มอบเงินเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา
5. ขนมและนม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 114,760 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
ณ โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม (สงกรานต์นันทนาประชาสรรค์) หมู่ที่ 6 บ้านเกาะไม้แหลม ตำบลมาบไผ่
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี