รดน้ำศพและมอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00
นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
มอบหมายให้ นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ
เพื่อเข้ารดน้ำศพและมอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ อาจารย์เฉลิมพล บุตรตาด เลขที่สมาชิก 0050 – 00776 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ถึงแก่กรรม
โดยสหกรณ์ มอบจำนวนเงิน 50,000 บาท ให้แก่ภรรยา เพื่อเป็นตัวแทนในการจัดการศพ
ณ วัดบางขวาง ต.สวนใหญ่ อ.ตลาดขวัญ จ.นนทบุรี