โ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย)
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีโ่ครงการพบปะผู้บริหาร ประจำปี 2562

โดยมีคณะกรรมการเข้าพบผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ดังนี้
1. รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการคนที่ 2
3. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ

ณ ห้องประชุม 415 ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ.