มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น.
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ และสวดพระอภิธรรม ของสมาชิก คือ อาจารย์รณัชย์ ศิริโชติ เลขที่สมาชิก 1000 – 00073 สมาชิกเกษียณ ได้ถึงแก่กรรม

โดยสหกรณ์ มอบเงิน จำนวนเงิน 50,000 บาท ให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ ดังนี้
1. นางสุมาลา ศิริโชติ ภรรยา
2. นางสาวสมพร ศิริโชติ พี่สาว

ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร (ศาลา 2 กตเวที) อ.เมือง จ.นนทบุรี