มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์ เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00
สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้ารดน้ำศพและมอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายพิพัฒน์ หัสธน เลขที่สมาชิก
1000 – 00012 สมาชิกเกษียณ ได้ถึงแก่กรรม
โดยผู้มอบ ดังนี้
1.นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
2.นางสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ ตนที่ 1
3.นายกิตติ ดวงหิรัญ พนักงานประจำวิทยาเขต
มอบเงิน จำนวนเงิน 50,000 บาท ให้แก่คู่สมรส และทายาท ดังนี้
1.นางเยาวพา หัสธน
2.นายจักริน หัสธน
3.นางสาวจิรพรรณ หัสธน
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (ศาลาขจรประศาสน) อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี