มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.)

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้ามอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย (สสอค.) ให้แก่ทายาทของ นายเจริญ ราษฎร์ดุษดี คือ
นางสาวเบญจวรรณ ราษฎร์ดุษดี
จำนวนเงิน 600,000 บาท
ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด