เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหาพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหาพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พีธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ประธานในพิธี
ผู้กล่าวรายงาน คือ อาจารย์ ดร.รักนรินทร์ แสนราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป
โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ดังนี้
1. รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
2. ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้
3. นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ
4. นางสาวสำราญ แก้วสุข รองผู้จัดการ คนที่ 1
5. นางสาวอรีย์วรรณ์ คล้ายชัง หัวหน้าฝ่ายงานบัญชี
6. นางสาวภาวนา ศรีเงินงาม หัวหน้าฝ่ายงานการเงิน
7. นางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ พนักงานธุรการ
8. นางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน พนักงานคอมพิวเตอร์
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 (ช่วงเช้า)
ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.