มอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 18.00 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ มอบหมายให้
รองผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ คือ
1.นางสมส่วน  กองพุฒิ  รองผู้จัดการ ตนที่ 2
2.นายกิตติ  ดวงหิรัญ  พนักงานประจำวิทยาเขต
3.นางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน พนักงานคอมพิวเตอร์
เข้ามอบเงินกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
ของสมาชิก คือ นายสอาด โพฉลาด เลขที่สมาชิก 1000 – 00566 สมาชิกเกษียณ ได้ถึงแก่กรรม

โดยสหกรณ์ มอบเงิน จำนวนเงิน 50,000 บาท ให้แก่ทายาท ดังนี้
1.นางสาวกนกวรรณ  โพฉลาด
2.นายสกล  โพฉลาด

ณ วัดแคนอก ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี