โครงการทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 36 ปี

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด