กู้เกิน 8 แสน ต้องทำสสอค.

การสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)

เปิดรับสมัครสมาชิก 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561

 

สำหรับสมาชิกต้องการกู้สามัญ ประเภทให้สมาชิกค้ำประกัน

วงเงินกู้ ตั้งแต่ 800,001 บาทขึ้นไป จะต้องสมัครสมาชิก สสอค.

วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อสงเคราะห์สงเคราะห์ในการจัดการศพ และช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก เมื่อสมาชิกเสียชีวิต ผู้มีสิทธิรับเงินตามที่สมาชิกผู้ตายระบุ  หรือทายาท จะได้รับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ   และช่วยเหลือครอบครัว ประมาณ 600,000.00 บาท
 2. เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันร่วมกัน ระหว่างผู้กู้กับผู้ค้ำประกัน และสหกรณ์ฯ
 3. เพื่อลดภาระของผู้ค้ำประกัน

 

หลักฐานการสมัครเข้าเป็นสมาชิก

 

 1. ใบสมัครสมาชิก
 2. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (จำนวน 1 ฉบับ)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 1 ฉบับ)
 4. สำเนาใบสำคัญแสดงการทะเบียนสมรส (ถ้ามี) กรณีผู้ที่ขอใช้คำนำหน้านาม “นางสาว” หรือใช้นามสกุลเดิมต้องแนบ ค.ร.2 ที่ทางราชการออกให้ (จำนวน 1 ฉบับ)
 5. สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุล (ถ้ามี) (จำนวน 1 ฉบับ)
 6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ฉบับจริง อายุไม่เกิน 30 วัน (จำนวน 1 ฉบับ)
 7. สำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านผู้รับเงินสงเคราะห์ (อย่างละ  1 ฉบับ)

กำหนด อัตราค่าสมัคร ดังนี้

 

 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 40 บาท
 2. ค่าบำรุงรายปี จำนวน 40 บาท
 3. เงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) จำนวน 4,800 บาท
 4. เงินบริจาคตามชั้น อายุ (อายุตั้งแต่ 51 – 56 ปี )

 

กรณีสมาชิกที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป ต้องชำระเงินตามตารางบัญชีอัตราเงินบริจาร

ตามชั้นอายุ ดังนี้

ลำดับ

ชั้นอายุ

อัตรา/ชั้นอายุ

เงินบริจาค

เงินสงเคราะห์

(ล่วงหน้า)

ค่าสมัคร

ค่าบำรุง

รวมเป็นเงิน

1 51 200 10,200 4,800 40 40 15,080
2 52 200 10,400 4,800 40 40 15,280
3 53 200 10,600 4,800 40 40 15,480
4 54 200 10,800 4,800 40 40 15,680
5 55 200 11,000 4,800 40 40 15,880
6 56 200 11,200 4,800 40 40 16,080