มอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นางสาวสาทิพย์ เจริญสุข ถึงแก่กรรม วันพุธที่ 31 มกราคม 2567

วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 นางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ พร้อมด้วยนางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และนายกิตติ ดวงหิรัญ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมงานสวดอภิธรรม และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นางสาวสาทิพย์ เจริญสุข ถึงแก่กรรม เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ คือ นางประทุม เจริญสุข มารดา ณ วัดไตรรัตนราม (ศาลา 3) รามอินทรา ซอย 8 จ.กรุงเทพมหานคร