มอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายสมบุญ ฐากูรจะสมพงษ์ ถึงแก่กรรม วันพุธที่ 3 มกราคม 2567

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง ผู้จัดการ นางสาวปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ และนายกิตติ ดวงหิรัญ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าร่วมงานสวดอภิธรรม และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายสมบุญ ฐากูรจะสมพงษ์ ถึงแก่กรรม เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ จำนวน 3 ราย ดังนี้

  1. นางเพลินจิตต์ ฐากูรจะสมพงษ์ เป็นภรรยา
  2. นางชิดชนก ธรรมจารย์ เป็นบุตร
  3. นายจักรกฤษดิ์ ฐากูรสมพงษ์ เป็นบุตร

โดยมีเงื่อนไข ตามลำดับ

ณ  วัดบางยี่ขัน (ศาลา 1)   จ.กรุงเทพมหานคร