โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะด้านการเงินการบัญชี การบริหารการเงินและเศรษฐศาสตร์ สำหรับสมาชิก กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ เรื่อง “การบริหารและการลงทุนของ สอ.จพ.” ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและทักษะด้านการเงินการบัญชี การบริหารการเงินและเศรษฐศาสตร์ สำหรับสมาชิก กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่
เรื่อง “การบริหารและการลงทุนของ สอ.จพ.” ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ