เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานในภูมิภาค ภาคกลาง

รศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้  นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการและเลขานุการ  พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง รักษาการผู้จัดการ และนางสาวปิยนันท์ ยุ่ทธนาโยธิน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนของศูนย์ประสานงานสหกรณ์
ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานในภูมิภาค ภาคกลาง ในหัวข้อเรื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย ประจำปีบัญชี 2565 ภาคกลาง (ทศวรรษที่ 2) ของสมาคมและทบทวนวิธีปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจได้อย่างถูกต้อง

พิธีเปิด โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตร สหกรณ์แห่งประเทศไทย

และนายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี