การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มี.ค.65 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 1/2565 โดยรศ.สถาพร ชาตาคม ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 เป็นผู้ดำเนินการเปิดประชุม ณ ห้องประชุมปาล์มทอง ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ