เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายปริทัศน์ พ่วงผาด ได้ถึงแก่กรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นายสมชาย ชมสุวรรณ ผู้จัดการ พร้อมด้วยนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3 เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
เข้ามอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก คือ นายปริทัศน์ พ่วงผาด ได้ถึงแก่กรรม สหกรณ์มอบเงินให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ จำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
ณ วัดรวก บางสีทอง ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี