การอบรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ให้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการอบรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ณ ห้องประชุมประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ