การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วยประชุมใหญ่ ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 19 ก.พ.2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43 พร้อมด้วยประชุมใหญ่ ประจำปี 2564 โดย รศ.ดร.ฐิตนนท์​ จารุโรจน์กีรติ​ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยนายสมชาย ชมสุวรรณ ผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน และนางจตุพร คีมนารักษ์ กรรมการ ชุดที่ 42 เป็นพิธีกร
หลังจากนั้นได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ