เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสัปดาห์การออม ประจำปี 2563 เข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้จัดโครงการสัปดาห์การออม ประจำปี 2563 เข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด