พิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ ๔๑ ปี ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด (อาคารอเนกประสงค์) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ ๔๑ ปี  โดย รศ.ดร.ฐิตนนท์  จารุโรจนกีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 จุดธูปเทียน ที่โต๊ะบูชา มีผู้เข้าร่วมงานในพิธี ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่  และสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด (อาคารอเนกประสงค์) ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ