ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สกลนคร จำกัด เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนทัศนคติ ซึ่งกันและกัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สกลนคร จำกัด เพื่อเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนทัศนคติ ซึ่งกันและกัน

โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมต้อนรับ ดังนี้

1. รศ.ดร.ฐิตนนท์  จารุโรจนกีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41

2. นางสุชาดา  จิตรเมตตาชน กรรมการและเหรัญญิก

3. นายเมธา สุภาไชยกิจ กรรมการและเลขานุการ

4. นางสาวพรรณนรา  รังคะรัตน ผู้จัดการ

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ