เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของสมาชิก คือ นายประวิตร จันทรานุภาพ ได้ถึงแก่กรรม และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 41 พร้อมด้วยฝ่ายจัดการนางสมสวน กองพุฒิ รองผู้จัดการ คนที่ 2 และนางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการ คนที่ 3 เป็นผู้แทนของสหกรณ์ออมทรีพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพของสมาชิก คือ นายประวิตร จันทรานุภาพ ได้ถึงแก่กรรม และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นางพนิตนาฏ จันทรานุภาพ ภรรยา เป็นผู้รับมอบ
ณ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง (ศาลา 4) ถ.งามวงศ์วาน ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี