เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 นางสาวพรรณนรา รังคะรัตน์ ผู้จัดการ พร้อมด้วยนางสาวสำราญ แก้วสุข
รองผู้จัดการ คนที่ 1 และนางสาวมณีพรรณ ลุนพงษ์ หัวหน้าสำนักงาน สหกรณ์ออมทรีพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก เนื่องจากสมาชิกนายณรัตน์ สุทธจิตต์ ได้ถึงแก่กรรม

สหกรณ์ได้มอบเงินให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ คือ นางนิตยา สุทธจิตต์ ภรรยา จำนวนเงิน 50,000 บาท

ณ วัดเทวสุนทร (ศาลา 6) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร