เยี่ยมชม และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน
โดยมีคณะกรรมการอำนวยการ เข้าร่วมดังนี้
1.รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2.นายเมธา สุภาไชยกิจ ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
3.รศ.ศรีบุตร แววเจริญ ตำแหน่ง ประธานกรรมการเงินกู้
4.นางสุชาดา จิตรเมตตาชน ตำแหน่ง กรรมการและเหรัญญิก

พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ
1.น.ส.พรรณนรา รังคะรัตน ตำแหน่ง ผู้จัดการ
2.น.ส.สำราญ แก้วสุข ตำแหน่ง รองผู้จัดการ คนที่ 1
3.น.ส.ปิยนันท์ ยุทธนาโยธิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด