มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.)

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 (ช่วงเข้า) ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย (สสอค.)
โดย นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการและเหรัญญิก เป็นผู้มอบเงิน ให้แก่ผู้รับโอนผลประโยชน์ของ นางทิพวรรณ รัตนวงศ์ ดังนี้
1. นายชาตรี รัตนวงศ์
2. นางสาวรมณทิพย์ รัตนวงศ์
3. นางสอางค์ศรี อินทะกนด
เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท
ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด