มอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์ออมทรีพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
โดยนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน์ ผู้จัดการ มอบหมายให้ นางวรรณี ปัญญายง รองผู้จัดการคนที่ 3 เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ และมอบกองทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก เนื่องจากนายถวิล ผลแย้ม ได้ถึงแก่กรรมสหกรณ์ได้มอบเงินให้กับผู้รับโอนผลประโยชน์ คือนางศรีนวล ผลแย้ม ภรรยา จำนวนเงิน 50,000 บาท และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยคะ ณ วัดทินกรนิมิต ศาลา 2 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี