การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไว้รัส COVID-19 ภายในสำนักงานสหกรณ์

เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563  สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้ให้บริษัท ไพรม์ นาโนเทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไว้รัส COVID-19 ภายในสำนักงานสหกรณ์  อีกทั้งสหกรณ์ได้จัดเตรียมเจลแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ บริการสำหรับสมาชิกที่มาติดต่อใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์ เพื่อควบคุมโรค และป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยความห่วงใยเจ้าหน้าที่ และสมาชิกทุกท่าน