การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ – กรรมการดำเนินการ และการประชุมใหญ่สามัญ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ – กรรมการดำเนินการ และการประชุมใหญ่สามัญ

ในการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ และกรรมการดำเนินการ
ประจำปี 2563 โดย ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสมาชิกลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้
ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพระจอมเกล้าพระครเหนือ

ทั้งนี้มีคณะกรรมการเลือกตั้ง และอนุกรรมการเลือกตั้ง เป็นผู้กับกำ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย

จากนั้นเวลา 14.30 น. คณะกรรมการเลือกตั้ง และอนุกรรมการเลือกตั้ง ได้นำกล่องหย่อนงบัตรเลือกตั้ง นำไป นับคะแนนเสียง เพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด

ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

การนี้ ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

โดยมี รศ.ชาญ ถนัดงาน ประธานจัดการประชุมใหญ่ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน
นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ เป็นวิทยากร

รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40
ผศ.ชัชัช เสริมพงษ์พันธ์ ประธานกรรมการเงินกู้ ชุดที่ 40
รศ.เรือโท ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ กรรมการและเลขานุการ
และนางสาวพรรณนรา รังคะรัตน ผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงาน
จากนั้น เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ