เลือกตั้งหน้าสำนักงานย่อยสหกรณ์ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้กำหนดให้สมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
ซึ่งเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียง ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หน่วยเลือกตั้งหน้าสำนักงานย่อยสหกรณ์ อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

มีสมาชิกที่แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 4 ราย

ทั้งนี้มีคณะกรรมการเลือกตั้ง และอนุกรรมการเลือกตั้ง เป็นผู้กับกำ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 13.00 น.
จากนั้นคณะกรรมการเลือกตั้ง พร้อมอนุกรรมการเลือกตั้ง ได้นำหีบเลือกตั้ง นำมาเปิดเพื่อนับบัตรเลือกตั้ง และใส่ซองปิดผนัก ที่สำนักงานสหกรณ์กรุงเทพ
เพื่อนับคะแนนรวมกับการเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563