สมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า หน่วยเลือกตั้งหน้าสำนักงานสหกรณ์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้กำหนดให้สมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า  ซึ่งเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียง ได้ตั้งแต่เวลา 11.00 – 13.00 น. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หน่วยเลือกตั้งหน้าสำนักงานสหกรณ์ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มีสมาชิกที่แจ้งความจำนงขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวน 17 ราย

ทั้งนี้มีคณะกรรมการเลือกตั้ง และอนุกรรมการเลือกตั้ง เป็นผู้กับกำ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 13.00 น.

จากนั้นคณะกรรมการเลือกตั้ง พร้อมอนุกรรมการเลือกตั้ง เป็นผู้นับบัตรจำนวนสมาชิกที่ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า โดยทำการนับบัตรเลือกตั้ง และใส่ซองปิดผนัก เพื่อนับคะแนนรวมกับการเลือกตั้ง ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563