โครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีโครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2563
โดย รองศาสตราจารย์อุดม จีนประดับ ตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวเปิดงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และประธานในพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการเข้าร่วมพิธีมอบทุนส่งเสริม การศึกษาบุตรสมาชิก
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ