เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 (ช่วงเช้า) สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด ได้นำคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ เข้าขอพร พร้อมกับอวยพรสวัสดีปีใหม่ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเข้าร่วม ดังนี้
1.รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ
2.รศ.ศรีบุตร แววเจริญ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1
3.รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 2 4.ผศ.ดร.วัชรินทร์ รักเสนาะ ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
5.นายสมเกษ จันทร์นาม กรรมการ
6.นายภาศกร พันธุ์รอด กรรมการ
7.รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา กรรมการ
8.นางสุชาดา จิตรเมตตาชน กรรมการ
9.นายชวลิต เข่งทอง กรรมการ
10.นายณรงค์ ดุษฎีวรรักษ์ กรรมการ
ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ