พิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ ๔๐ ปี

เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด
ได้มีพิธีทำบุญ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ ครบรอบ ๔๐ ปี

โดย รศ.อุดม จีนประดับ ประธานกรรมการดำเนินการ จุดธูปเทียน ที่โต๊ะบูชา มีผู้เข้าร่วมงานในพิธีเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และสมาชิกสหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ณ บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์ (อาคารอเนกประสงค์) ชั้น ๑
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ